CHAPTERS

அதிகாரங்கள்

I

Paalgal

பொருட்பால்  I  Porutpaal

PROLOGUE

No
Adhigaram
Chapter
Adhigarangal
Graphic
1
கடவுள் வாழ்த்து
The Praise of God
Kadavul Vaazhthu
2
வான்சிறப்பு
The Blessing of Rain
Vaan sirappu
3
நீத்தார் பெருமை
The Greatness of Ascetics
Neerthar Perumai
4
அறன் வலியுறுத்தல்
Assertion of the Strength of Virtue
Aran Valiyurathal
5
இல்வாழ்க்கை
Domestic Life
Ilvaazhkai
6
வாழ்க்கைத் துணைநலம்
A good life partner
Vaazhkai Thunainalam
7
புதல்வரைப் பெறுதல்
The boon of children
Pudhalvarai Perudhal
8
அன்புடைமை
The Possession of Love
Anbudaimai
9
விருந்தோம்பல்
Hospitality
Virundhombal
10
இனியவை கூறல்
The Utterance of Pleasant Words
Iniyavai Kooral
11
செய்ந்நன்றியறிதல்
Gratitude
Seinandriyaridhal
12
நடுவு நிலைமை
Impartiality
Naduvu Nilamai
13
அடக்கம் உடைமை
The Possession of Self-restraint
Adakamudaimai
14
ஒழுக்கம் உடைமை
The Possession of Decorum
Ozhukamudaimai
15
பிறனில் விழையாமை
Not coveting another's Wife
Piranil Vizhaiyamai
16
பொறையுடைமை
The Possession of Patience, Forbearance
Poraiyudaimai
17
அழுக்காறாமை
Not Envying
Azhukkaramai
18
வெஃகாமை
Not Coveting
Vekkaamai
19
புறங்கூறாமை
Not Backbiting
Purangooramai
20
பயனில சொல்லாமை
Against Vain Speaking
Payanilasollamai
21
தீவினையச்சம்
Dread of Evil Deeds
Theevinaiyacham
22
ஒப்புரவறிதல்
Duty to Society
Oppuravaridhal
23
ஈ.கை
Giving
Eegai
24
புகழ்
Renown
Pugazh
25
அருளுடைமை
Compassion
Aruludaimai
26
புலால் மறுத்தல்
Abstinence from Flesh
Pulaal Maruthal
27
தவம்
Penance
Thavam
28
கூடா ஒழுக்கம்
Imposture
Kooda Ozhukkam
29
கள்ளாமை
The Absence of Fraud
Kallaamai
30
வாய்மை
Veracity
Vaaimai
31
வெகுளாமை
Restraining Anger
Vegulaamai
32
இன்னா செய்யாமை
Not doing Evil
Inna Seyyaamai
33
கொல்லாமை
Not killing
Kollaamai
34
நிலையாமை
Instability
Nilaiyamai
35
துறவு
Renunciation
Thuravu
36
மெய்யுணர்தல்
Truth-Conciousness
Meiyunardhal
37
அவா அறுத்தல்
Curbing of Desire
Avaavaruthal
38
ஊழ்
Fate
Oozh
39
இறைமாட்சி
The Greatness of a King
Iraimatchi
40
கல்வி
Learning
Kalvi
41
கல்லாமை
Ignorance
Kallamai
42
கேள்வி
Hearing
Kelvi
43
அறிவுடைமை
The Possession of Knowledge
Arivudaimai
44
குற்றங்கடிதல்
The Correction of Faults
Kuttrankadithal
45
பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
Seeking the Aid of Great Men
Periyaarai Thunaikodal
46
சிற்றினம் சேராமை
Avoiding mean Associations
Sittrinam Seramai
47
தெரிந்து செயல்வகை
Acting after due Consideration
Therindhu Seyalvagai
48
வலியறிதல்
The Knowledge of Power
Valiyaridhal
49
காலமறிதல்
Knowing the fitting Time
Kaalamridhal
50
இடனறிதல்
Knowing the Place
Idanaridhal
51
தெரிந்து தெளிதல்
Selection and Confidence
Therindhu Thelidhal
52
தெரிந்து வினையாடல்
Selection and Employment
Therindhu Vilayadal
53
சுற்றந் தழால்
Cherishing Kinsmen
Suttranthazhaal
54
பொச்சாவாமை
Unforgetfulness
Pochaavaamai
55
செங்கோன்மை
The Right Sceptre
Sengonmai
56
கொடுங்கோன்மை
The Cruel Sceptre
Kodungonmai
57
வெருவந்த செய்யாமை
Absence of Terrorism
Veruvandhu Seyyamai
58
கண்ணோட்டம்
Benignity
Kannottam
59
ஒற்றாடல்
Detectives
Ottraadal
60
ஊக்கம் உடைமை
Energy
Ookamudaimai
61
மடி இன்மை
Unsluggishness
Madiyinmai
62
ஆள்வினை உடைமை
Manly Effort
Alvinaiyudaimai
63
இடுக்கண் அழியாமை
Hopefulness in Trouble
Idukkan azhiyamai
64
அமைச்சு
The Office of Minister of state
Amaichu
65
சொல்வன்மை
Power of Speech
Solvanmai
66
வினைத் தூய்மை
Purity in Action
Vinaithooimai
67
வினைத்திட்பம்
Power in Action
Vinaithitpam
68
வினை செயல்வகை
Modes of Action
Vinai seyalvagai
69
தூது
The Envoy
Thoodhu
70
மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
Conduct in the Presence of the King
Mannarai serndhu ozhugal
71
குறிப்பறிதல்
The Knowledge of Indications
Kuriparidhal
72
அவை அறிதல்
The Knowledge of the Council Chamber
Avaiyaridhal
73
அவை அஞ்சாமை
Not to dread the Council
Avai anjaamai
74
நாடு
The Land
Naadu
75
அரண்
The Fortification
Aran
76
பொருள் செயல்வகை
Way of Accumulating Wealth
Porul seyalvagai
77
படை மாட்சி
The Excellence of an Army
Padai matchi
78
படைச் செருக்கு
Military Spirit
Padai serukku
79
நட்பு
Friendship
Natpu
80
நட்பாராய்தல்
Investigation in forming Friendships
Natparaidhal
81
பழைமை
Familiarity
Pazhamai
82
தீ நட்பு
Evil Friendship
Thee natpu
83
கூடா நட்பு
Unreal Friendship
Kooda natpu
84
பேதைமை
Folly
Pedhaimai
85
புல்லறிவாண்மை
Ignorance
Pullarivaanmai
86
இகல்
Hostility
Igal
87
பகை மாட்சி
The Might of Hatred
Pagai maatchi
88
பகைத்திறம் தெரிதல்
Knowing the Quality of Hate
Pagaithiram Theridhal
89
உட்பகை
Enmity within
Utpagai
90
பெரியாரைப் பிழையாமை
Not Offending the Great
Periyaarai Pizhaiyaamai
91
பெண்வழிச் சேறல்
Being led by Women
Penvazhi Seral
92
வரைவின் மகளிர்
Wanton Women
Varaivin magalir
93
கள்ளுண்ணாமை
Not Drinking Palm-Wine
Kallunamai
94
சூது
Gambling
Soodhu
95
மருந்து
Medicine
Marundhu
96
குடிமை
Nobility
Kudimai
97
மானம்
Honour
Maanam
98
பெருமை
Greatness
Perumai
99
சான்றாண்மை
Perfectness
Saandranmai
100
பண்புடைமை
Courtesy
Panbudaimai
101
நன்றியில் செல்வம்
Wealth without Benefaction
Nandriyil Selvam
102
நாணுடைமை
Shame
Naanudaimai
103
குடிசெயல் வகை
The Way of Maintaining the Family
Kudiseyalvagai
104
உழவு
Farming
Uzhavu
105
நல்குரவு
Poverty
Nalkuravu
106
இரவு
Mendicancy
Iravu
107
இரவச்சம்
The Dread of Mendicancy
Iravacham
108
கயமை
Baseness
Kayamai
109
தகை அணங்குறுத்தல்
The Pre-marital love
Thagai Ananguruthal
110
குறிப்பறிதல்
Recognition of the Signs
Kuriparidhal
111
புணர்ச்சி மகிழ்தல்
Rejoicing in the Embrace
Punarchi magizhdhal
112
நலம் புனைந்து உரைத்தல்
The Praise of her Beauty
Nalam punaindhu uraithal
113
காதற் சிறப்புரைத்தல்
Declaration of Love's special Excellence
Kadhal sirapuraidhal
114
நாணுத் துறவுரைத்தல்
The Abandonment of Reserve
Nanuthuravuraithal
115
அலர் அறிவுறுத்தல்
The Announcement of the Rumour
Alararivaruthal
116
பிரிவு ஆற்றாமை
Separation unendurable
Pirivu attramai
117
படர்மெலிந் திரங்கல்
Complainings
Padarmelindhu thirangal
118
கண் விதுப்பழிதல்
Eyes consumed with Grief
Kan Vidhupazhidhal
119
பசப்புறு பருவரல்
The Pallid Hue
Pasuparu paruvaral
120
தனிப்படர் மிகுதி
The Solitary Anguish
Thanipadar Migudhi
121
நினைந்தவர் புலம்பல்
Sad Memories
Ninaindhavar Pulambal
122
கனவுநிலை உரைத்தல்
The Visions of the Night
Kanavunilai Uraithal
123
பொழுதுகண்டு இரங்கல்
Lamentations at Eventide
Pozhudhukandu Irangal
124
உறுப்புநலன் அழிதல்
Wasting Away
Urupunalan azhidhal
125
நெஞ்சொடு கிளத்தல்
Soliloquy
Nenjodu Kilithal
126
நிறையழிதல்
Reserve Overcome
Niraiyazhidhal
127
அவர்வயின் விதும்பல்
Mutual Desire
Avarviyin Vidhumbal
128
குறிப்பறிவுறுத்தல்
The Reading of the Signs
Kuriparivaruthal
129
புணர்ச்சி விதும்பல்
Desire for Reunion
Punarchi Vidhumbal
130
நெஞ்சொடு புலத்தல்
Expostulation with Oneself
Nenjodu Pulathal
131
புலவி
Pouting
Pulavi
132
புலவி நுணுக்கம்
Feigned Anger
Pulavi Nunakam
133
ஊடலுவகை
The Pleasures of Temporary Variance
Oodaluvagai

Iyalgal

பாயிரவியல்

அறத்துப்பால்  I  Aruthupaal

பொருட்பால்  I  Porutpaal